Wertsi -vertaiset päihdetyössä ry

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Helsingissä 14.6.2015. Yhdistyksen perustivat eri toimijoiden vertaistyöntekijät.

Alkuun toimintamme painottuu pääkaupunkiseudulle ja myöhemmin on tarkoitus palvella koko maan vertaistyöntekijöitä.

 

Yhdistys on tarkoitettu kaikille oman päihdetoipumiskokemuksen omaaville, jotka toimivat päihdealan tehtävissä.

Vertsi eli vertaisohjaaja on henkilö, joka omalla toipumiskokemuksellaan auttaa toisia päihdeongelmaisia. Hän voi toimia erilaisissa tehtävissä vapaaehtoistyössä, työkokeilussa tai palkattuna työntekijänä päihdetoipumista edistävissä yhteisöissä, yhdistyksissä tai yrityksissä.

 

 

                            Toimintaamme tukee­

Wertsi –vertaiset päihdetyössä ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Wertsi –vertaiset päihdetyössä ry:n tietosuojaseloste vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia määräyksiä, jotka liittyvät rekisterinpitäjien velvoitteisiin informoida rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä

Wertsi –vertaiset päihdetyössä ry, Tenholantie 3-5 B 22, 00280 Helsinki, wertsi.ry@gmail.com p: 045-78776041

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Veikko Mikkonen, taloudenhoitaja/rekisterivastaava, p:050-3466182

3. Rekisterin nimi

Wertsi – vertaiset päihdetyössä ry:n jäsenrekisteri ja muut toiminnan kannalta välttämättömät rekisterit

4. Rekisteröidyt

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen varsinaisista jäsenistä, kannatusjäsenistä ja tukijäsenistä sekä hallituksen jäsenistä.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Wertsi –vertaisen päihdetyössä ry:n jäsenten henkilötietojen käsittely ja käyttäminen perustuu jäsenen itsensä antamaan suostumukseen ja keskinäiseen sopimukseen. Yhdistyksen jäsenten tietoja käytetään tapahtumista, kuten koulutuksista, seminaareista ja virkistyspäivistä tiedottamiseen sekä jäsenmaksujen laskutukseen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteriin kerättävät tiedot ovat jäsenen nimi, sähköpostiosoite, kotikunta, jäseneksi liittymispäivä ja jäsenmaksutiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään jäseniltä itseltään/ jäsenhakemuksesta. Jäsen- ja mahdollisten muiden yhdistyksen maksujen suorituksista tiedot saadaan kirjanpidosta.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja luovutetaan ainoastaan Wertsi –vertaiset päihdetyössä ry:n rekisterivastaavan valtuuttamille hallituksen jäsenille tarvittaessa esim. yhdistyksen asioista tiedotettaessa. Tietoja ei luovuteta muille tahoille

9.  Tietojen suojaus

Tietoja säilytetään rekisterivastaavan ylläpitämässä tietokannassa, jossa ne on suojattu asianmukaisin salasanoin ja käyttäjätunnuksin sekä lukitussa tilassa. Pääsy tietoihin on rekisterivastaavalla sekä tarvittaessa valtuutuksen perusteella hallituksen jäsenillä, mikäli tehtävien hoito sitä edellyttää (esim. yhdistyksen tapahtumista tiedottaminen). Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat kaikilla hallituksen jäsenillä. Jäsenten tietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Mikäli rekisterivastaava vaihtuu, pääsy rekisteriin poistuu ja kyseinen henkilö poistaa tiedot omista tietolähteistään ja tietojenkäsittelyyn käytetyistä laitteista.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Yhdistyksen jäsenten tietoja säilytetään jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan.

11. Tietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin tietoja käsittelee ainoastaan rekisterinpitäjä.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Yhdistyksen tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Wertsi –vertaiset päihdetyössä ry:n jäsenrekisteriin merkityillä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tämän rekisteriselosteen kohdassa kaksi (2) mainitulle rekisterivastaavalle ja pyyntö on allekirjoitettava omakätisesti. Tarkastuspyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen. Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta. Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.